മദ്രാസ് ഭദ്രാസന പദയാത്രക്ക് പരുമലയില് സ്വീകരണം നല്കി
Miscellaneous

മദ്രാസ് ഭദ്രാസന പദയാത്രക്ക് പരുമലയില് സ്വീകരണം നല്കി