​ ​
Theme Presentation – Minta Mariam Varghese

Theme Presentation – Minta Mariam Varghese

Holy Qurbana – Celebrated by H.G.Dr.Yuhanon Mar Chrysostomos

Holy Qurbana – Celebrated by H.G.Dr.Yuhanon Mar Chrysostomos

Theme Presentation – Anisha Anna Thomas

Theme Presentation – Anisha Anna Thomas

Friday Retreat – Fr Thomas Varghese Amayil

Friday Retreat – Fr Thomas Varghese Amayil

St.George Orthodox Maha Idavaka Holy Rasa

St.George Orthodox Maha Idavaka Holy Rasa

Holy Qurbana – St.George Orthodox Maha Idavaka, Arathil, Pandalam.

Holy Qurbana – St.George Orthodox Maha Idavaka, Arathil, Pandalam.

Youth Icon Award Ceremony

Youth Icon Award Ceremony

Chempedupp Rasa – Arathil Maha Idavaka

Chempedupp Rasa – Arathil Maha Idavaka

Fr. Dr. Johns Abraham Konattu visited Parumala Cancer Centre

Fr. Dr. Johns Abraham Konattu visited Parumala Cancer Centre

Vaikom Vijayalakshmi Singing – Arathil Maha Idavaka

Vaikom Vijayalakshmi Singing – Arathil Maha Idavaka