​ ​
Parumala Hospital – MRI Scan Inauguration

Parumala Hospital – MRI Scan Inauguration

Gregorian Prabhashana Parampara 9 – Dr.Paul Manalil

Gregorian Prabhashana Parampara 9 – Dr.Paul Manalil

Parumala Perunal – Theerdhadaka Sangamom Full

Parumala Perunal – Theerdhadaka Sangamom Full

Gregorian Prabhashana Parampara 7 – Shri. Thekkinkadu Joseph

Gregorian Prabhashana Parampara 7 – Shri. Thekkinkadu Joseph

Parumala Thirumeni Charithravum Sakshyavum Book Release

Parumala Thirumeni Charithravum Sakshyavum Book Release

Gregorian Prabhashana Parampara 6 – Fr. Dr. John Thomas Karingattil

Gregorian Prabhashana Parampara 6 – Fr. Dr. John Thomas Karingattil

Parumala Perunal 2017 – MGOCSM Students Meet Full

Parumala Perunal 2017 – MGOCSM Students Meet Full

Speech by Smt.Veena George MLA

Speech by Smt.Veena George MLA

Fr. C. A. Isaac’s Invitation to Brahmavar Church Consecration ceremony

Fr. C. A. Isaac’s Invitation to Brahmavar Church Consecration ceremony

Brahmavar St Mary’s Cathedral Consecration Invitation

Brahmavar St Mary’s Cathedral Consecration Invitation