​ ​
സമഷ്ടി – അഭിവന്ദ്യ കുര്യാക്കോസ് മാര് ക്ലിമ്മീസ് തിരുമേനിയുടെ പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ സങ്കേതം

സമഷ്ടി – അഭിവന്ദ്യ കുര്യാക്കോസ് മാര് ക്ലിമ്മീസ് തിരുമേനിയുടെ പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ സങ്കേതം

Malankara Suriyani Christian Association – Priest Trustee – Lay Trustee Election Result Announce

Malankara Suriyani Christian Association – Priest Trustee – Lay Trustee Election Result Announce

St. Gregorios Chapel Ittiyapara, Ranny – Consecration ceremony Part 2

St. Gregorios Chapel Ittiyapara, Ranny – Consecration ceremony Part 2

His Holiness Message about Malankara Association and Flag Rally

His Holiness Message about Malankara Association and Flag Rally

St. Gregorios Chapel Ittiyapara, Ranny – Consecration ceremony Part 1

St. Gregorios Chapel Ittiyapara, Ranny – Consecration ceremony Part 1

Shubkono Message by H.G.Dr.Zachariah Mar Theophilos

Shubkono Message by H.G.Dr.Zachariah Mar Theophilos

Great Lent – Holy Message by H.G.Dr.Yuhanon Mar Demetrios

Great Lent – Holy Message by H.G.Dr.Yuhanon Mar Demetrios

Gurumozhi – H.G. Dr. Joseph Mar Dionesius

Gurumozhi – H.G. Dr. Joseph Mar Dionesius

Holy Relics of St.Geevarghese Mar Gregorios to Koonan Kurish church, Mattanchery

Holy Relics of St.Geevarghese Mar Gregorios to Koonan Kurish church, Mattanchery

Koonankurish Church Blessing Ceremony

Koonankurish Church Blessing Ceremony