​ ​
ധൂപ പ്രാർത്ഥന – അഭി. ഒസ്താത്തിയോസ് തിരുമേനിയുടെ കബറിടത്തില്

ധൂപ പ്രാർത്ഥന – അഭി. ഒസ്താത്തിയോസ് തിരുമേനിയുടെ കബറിടത്തില്

Jeevitha Yathrayil….Kandanadu West Diocesan Choir

Jeevitha Yathrayil….Kandanadu West Diocesan Choir

Dr. Geevarghese Mar Osthathios Commemoration Speech

Dr. Geevarghese Mar Osthathios Commemoration Speech

Friday Retreat – Fr. Mathew T. Thomas

Friday Retreat – Fr. Mathew T. Thomas

L.L. Dr. Geevarghese Mar Osthathios – Commemoration Speech

L.L. Dr. Geevarghese Mar Osthathios – Commemoration Speech

Holy Qurbana – celebrated by H.G.Kuriakose Mar Clemis

Holy Qurbana – celebrated by H.G.Kuriakose Mar Clemis

Gloria 150 – Valedictory Ceremony

Gloria 150 – Valedictory Ceremony

Kandanadu West Diocesean Day celebration 2017

Kandanadu West Diocesean Day celebration 2017

Yahennidayan … song Kandanad West Diocesan choir

Yahennidayan … song Kandanad West Diocesan choir

Swargeeya Naattil

Swargeeya Naattil