​ ​
Valiya Nombu Namaskaram – Tuesday Full

Valiya Nombu Namaskaram – Tuesday Full

Holy Qurbana – Celebrated by Fr. Alexander P. Daniel

Holy Qurbana – Celebrated by Fr. Alexander P. Daniel

Valiya Nambu Namaskaram – Wednesday Full

Valiya Nambu Namaskaram – Wednesday Full

Desret Divine: A Devotional Band conduct “Gregorian Worship”

Desret Divine: A Devotional Band conduct “Gregorian Worship”

Parumala Church Dhyanam Prof. Joseph Ninan

Parumala Church Dhyanam Prof. Joseph Ninan

Faith Study Class by Fr.Filix Yohannan

Faith Study Class by Fr.Filix Yohannan

Puthencavu Church Kodiyettu 2014

Puthencavu Church Kodiyettu 2014

St Thomas Orthodox Church (Meenadom Valiya Palli) Consecration of the Holy Shrines

St Thomas Orthodox Church (Meenadom Valiya Palli) Consecration of the Holy Shrines

Valiya Nombu Namaskaram – Monday Full

Valiya Nombu Namaskaram – Monday Full

Puthiyavacu Cathedral Jubilee Celebration 2014

Puthiyavacu Cathedral Jubilee Celebration 2014