Gregorian Prabhashana Parampara 2018 – led by Dr. M. Kurian Thomas
Speeches

Gregorian Prabhashana Parampara 2018 – led by Dr. M. Kurian Thomas