​ ​

പെരുനാട് ബഥനി ആശ്രമത്തില്‍ മലങ്കര സഭാ വൈദികട്രസ്റ്റി ഫാ.ഡോ.എം.ഒ.ജോണ്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗം

<iframe width=”854″ height=”480″ src=”https://www.youtube.com/embed/CSBHHgNBPSo?ecver=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Comments