​ ​

അഭി. ദീയസ്കോറസ് തിരുമേനിയുടെ വിശദീകരണം

<iframe width=”854″ height=”480″ src=”https://www.youtube.com/embed/tRMcoXtDG3E?ecver=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Comments