​ ​

സത്യം ഒരുനാള് പുറത്തുവരും.. കോലഞ്ചേരി പള്ളിയിലെ സുപ്രീംകോടതിവിധി മികച്ചത്

<iframe width=”854″ height=”480″ src=”https://www.youtube.com/embed/-ry02RJoLkI?ecver=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Comments